Registracija preduzeća

U saradnji sa notarom i pravnim ekspertima, agencija Pro-office vrši registraciju raznih oblika pravnih lica kao i preduzetnika i pruža kompletnu uslugu registracije.

Pro-office pruža osnovne usluge registracije pravnih lica:

 • Priprema i sastavljanje osnivačkog akta (odluka ili ugovor o osnivanju)
 • Uplata osnivačkog uloga (privremeni račun) u nekoj od poslovnih banaka
 • Upis u registar nadležnog Privrednog suda
 • Izrada pečata
 • Rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti
 • Statistički broj – Dodjeljuje Zavod za statistiku RS
 • Poreski broj (JIB) – Dodjeljuje Poreska uprava RS
 • Otvaranje žiro računa
 • PDV i Carinski broj – Dodjeljuje Uprava za indirekto oporezivanje BiH
 • Fiskalizacija poslovanja
 • Prijava obveznika u Jedinstven sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

kao i niz drugih usluga kao što su:

 • Promjena naziva preduzeća;
 • Promjena sjedišta preduzeća;
 • Promjena osnivača;
 • Promjena djelatnosti preduzeća;
 • Osnivanje i brisanje ogranaka.
 • Promjene oblika organizovanja;
 • Promjena pravne forme, dokapitalizacija;
 • Povećanje osnivačkog uloga.
 • Likvidacija preduzeća;
 • Stečaj preduzeća