PURS poziva na prijaviu prihoda iz inostranstva i registraciju djelatnosti koje se nude na tržištu

U cilju podrške registraciju djelatnosti koje se nude na tržištu od strane freelener PRO-OFFICE  nudi poseban paket pad nazivom freelense-service koja nudi uslugu podrške pri registraciji djelatnosti koje se nude na tržištu, poslovno savjetovanje, virtuelnu kancelariju i računovodstvene usluge.

http://www.prooffice.ba/en/usluge/

Vlasnik agencije Dragana Čalaković ističe “Sama činjenica da postoje pojednici ili grupe osoba koji pružaju određene servise u zemlji  i inostranstvu na način koji nije definisan važećom regulativom  je dovoljan razlog da se svi zajedno uključimo, počevši od nas koji pružamo određene usluge na tržištu do onih koji provode zakone, i time damo doprinos da se pomenuti, prije svega, pomognu i time poslove koje obavljanju smjeste u “regularne” okvire. Smisao svega nije primjena kaznenih odredbi zakona već naprotiv stvaranje povoljno poslovnog abmijenta, povećanje broja “zdravih” poslovnih subjekata, kvalitetnije i fer tržišne utakmice koja će sigurno poboljšati kvalitet usluga, servisa i proizvoda, sa jedne strane i materijalno valorizovati iste, sa druge strane”.

 

 

 

Poreska uprava Republike Srpske poziva sve poreske obveznike koji obavljaju određenu djelatnost udaljenim radom, tzv freelance,  za poslodavce iz inostranstva da prijave te prihode iz inostranstva, kao i da registruju djelatnosti koje obavljaju, i na taj način svoje poslovanje uvedu u legalne okvire i izbjegnu eventualne sankcije.

Naime, Poreska uprava Republike Srpske, u skladu sa svojim nadležnostima, kontinuirano radi na analizi uzroka i praćenju fenomenologije izbjegavanja plaćanja poreskih obaveza od strane poreskih obveznika.

“S tim u vezi, u posljednje vrijeme je primjetan trend povećanja nepoštovanja poreskih propisa od strane određenog broja lica koja prihode ostvaruju iz inostranstva, a koji pritom ne prijavljuju i ne plaćaju poreske obaveze, te koji nisu registrovani za obavljanje takve djelatnosti.

Tako je na primjer, ustanovljeno da pojedini poreski obveznici obavljaju brojne djelatnosti i pružaju usluge kao što su: razvoj softvera, veb dizajn, digitalni marketing, grafički dizajn, fotografija, arhitektura,časovi stranih jezika, „jutjuberi“ i sl. Za pružanje ovih usluga najčešće se koriste platforme poput Google Ads, Upwork, BeCreativei druge, pri čemu se koriste internet servisi za finansijsko plaćanje poput„PayPal“ili se čak koriste platne kartice, npr.Payoneer.

Napominjemo da je Poreska uprava Republike Srpske kao odgovoran organ još 2017. godine pozvala sva fizička lica koja po bilo kom osnovu ostvare prihod iz inostranstva, uključujući i prihode od pružanja IT usluga, odnosno prihode ostvarene udaljenim radom, tzv. freelancer, a na koji nije plaćen porez po odbitku, da su dužna da taj prihod prijave i plate propisani porez na dohodak.

Imajući u vidu trajnu opredjeljenost Poreske uprave ka postizanju što većeg stepena dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza od strane poreskih obveznika, kao i osnovni zadatak da dosljedno, nepristrasno i efikasno prikuplja javne prihode i tako služi Republici Srpskoj i svim njenim građanima, Poreska uprava Republike Srpske ponovo poziva sve poreske obveznike da prijave prihode iz inostranstva, kao i da registruju djelatnosti koje obavljaju.

S tim u vezi napominjemo da će Poreska uprava Republike Srpske u narednom periodu na svojoj zvaničnoj internet stranici dati detaljna uputstva poreskim obveznicima o tome kako registrovati djelatnost, na koji način i koje prijave je potrebno podnositi, te pozivamo sve da posjete internet stranicu Poreske uprave RS www.poreskaupravars.org, i informišu se o svim tim detaljima.

Smatramo da poreskim obveznicima nije u interesu da snose eventualnu prekršajnu ili čak krivičnu odgovornost za nepoštovanje poreskih propisa, te istovremeno napominjemo da će Poreska uprava Republike Srpske u budućem radu posebnu pažnju posvetiti analizi i procjeni rizičnih djelatnosti, a zatim istraživanju načina prikrivanja stvarno ostvarenih prihoda iz inostranstva koji su oporezivi, te na sankcionisanju poreskih obveznika koji ne poštuju propise.” navodi se iz PURS.